Lập trình website

Làm SEO thì bạn cần các kỹ năng về lập trình HTML, tinh chỉnh CSS và sử dụng Javascript cơ bản.